biuro@gre.pl    Studio GRE Agnieszka Czerwińska. Częstochowa ul.Dekabrystów 25B lok.57

Aktualności

Zmiana siedziby firmy

21.10.2013

Od 4 listopada 2013 zapraszamy do naszej nowej siedziby przy ulicy Dekabrystów  25B, lokal. 57  w Częstochowie. Dla Państwa wygody dotychczasowe biuro przy ulicy Okólnej 113a, pok. 39 będzie czynne do 15 listopada 2013

 

Faktura w formie elektronicznej

15.04.2011

W odpowiedzi na liczne pytania informujemy, że istnieje już możliwośą otrzymywania faktur w formie elektronicznej (format .pdf). Możliwośą taką przewiduje interpretacja Ministerstwa Finansów z 06.04.2011 dotycząca rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249 z 2010 r. poz 1661) będącego konsekwencją dyrektywy Rady UE 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44, s.11).

W związku z powyższym każdy Klient naszej firmy, który zdecyduje się na tę formę, proszony jest o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej, wypełnienie formularza E-faktura Załącznik 1 oraz doręczenie lub przesłanie go na adres Biura Obsługi Klientów albo faksem bądź mailem na wskazany w dziale Kontakt adres poczty elektronicznej. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana Państwu od nowego okresu rozliczeniowego na określony w załączniku Państwa adres mailowy.Informacje o przerwach w dostawie prądu

15.02.2011

Ogłoszenia dot. planowanych wyłączeń prądu (niezależnych od nas) można znaleźć na stronach Tauron: